I am a Dek

Halogeni derivati ugljovodonika (DDT, aldrin, lindan) 4. Homolozi i derivati benzena (nitrofenol, nitrikrezol, ksilen) fosfati (malation, paration) 6. dokument za sajt-halogeni derivati ugljovodonika. Uploaded by. api · dokument za sajt-oksido-redukcione reakcije. Uploaded by. api Podela organskih rastvara Podela organskih rastvarača(Simonin)• Alifatični ugljovodonici;• Aromatični ugljovodonici;• Amino i.

Author: Maubei Voodoot
Country: Belize
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 19 March 2009
Pages: 318
PDF File Size: 11.68 Mb
ePub File Size: 5.16 Mb
ISBN: 367-2-16216-692-8
Downloads: 60723
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tygojora

Physical chemistry, 8th Ed. UVODOsnovno znaenje rijei aromatian je mirisan.

Jo su poznati i pod nazivom areni. Kekle je uveo termine prstena i jezgra da bi naznaio karakteristian dio aromatinog jedinjenja. Prema Montrealskom derivahiod Prvu strukturu benzena postavio je njemai naunik Kekle koja se i danas koristi za prikazivanje benzena: Drugi izvor za dobijanje arena je ugalj.

Izdvojie se uto ulje mirisa na gorki badem koji potie od nitro-benzena.

Aromaticni ugljovodonici

Najkarakteristinije supstitucione reakcije benzena su: Takve reakcije se nazivaju hidrogenizacija benzena: Ovakva struktura omoguava da se vodonikovi atomi mogu supstituisati dejstvom elektrofilnih reagenasa. Za njih je karakteristino da se sastoje od dva, tri ili vie benzenovih prstenova, meusobno vezanih tako da imaju najmanje dva ugljenikova atoma sjedinjenja.

Hlorni radikali pretvaraju ozon u biatomni kiseoik. Kada se zamijeni samo jedan vodonikov atom, nastaju monosupstituisani derivati benzena.

  EXERCICE CORRIG ATOMISTIQUE S1 PDF

Tokom druge polovine ugljoovodonika Iz nafte se aromatini ugljovodonici izdvajaju frakcionom destilacijom. Antracen se veoma uglnovodonika oksiduje i redukuje i tom prilikom reakcija se odigrava na poloajima 9 i S porastom potranje aromatinih ugljovodonika i razvojem novih procesa, proizvodnja aromatinih jedinjenja iz nafte izomerizacijom i dehidrogenovanjem postala je ekonominija.

Benzen je tenost bez boje karakteristinog mirisa. Lexikon der chemischen Elemente.

Alkilhalogenidi by Jasmina Lukić on Prezi

Pod dejstvom svjetlosti i temperature, stiren moe da se polimerizuje u polistiren PS koji se koristi za izolaciju u radio tehnici i za proizvodnju kauuka. Published on Oct View 61 Download 3. A Najprostiji derivati benzena Toluen: Ova tekuina je Ako se oduzme jedan atom vodonika, dobija se ostatak C6H5 koji se naziva fenil-grupa.

Zbog toga je upotreba CFC sada zabranjena u mnogim oblastima ranije primjene. D Oksidacija derivata benzenaBenzen je postojan prema oksidacionim sredstvima, ali ako se neki alkil-benzen tretira sa jakim oksidacionim sredstvima, alkil-grupa se oksiduje do karboksilne, a benzenov prsten ostaje nepromijenjen.

Hlorofluorougljenik

Naftalen i njegovi derivati podlijeu reakcijama supstitucije i to u poloaju 1. Razne nafte sadre razliite koliine arena. Ako se oduzmu dva atoma vodonika, dobija se ostatak C6H4, poznat pod nazivom fenilen-grupa.

Aromaticni ugljovodonici Download Report. Izvori aromatinih ugljovodonika i njihovo dobijanje Danas se iz njih sintetizuje niz aromatinih supstanci koje imaju raznovrsnu primjenu boje, lijekovi, deterdenti, Prve supstance izolovane su iz mirisnih proizvoda badema, cimeta, karamfila, zimzelena, vanilije, Kod bazena, svaka p orbitala moe da se bono preklapa sa obje susjedne p orbitale slika 1a.

  GENEALOGIA MORALEI PDF

Aromaticni ugljovodonici

Su ciklini ugljovodinici koji su jako nezasieni a ponaaju se kao zasieni. Zbog svoje strukture, benzen uestvuje u reakcijama elektrofilne supstitucije, u reakcijama adicije kao i u reakcijama oksidacije derivata benzena. Zbog tri dvostruke i tri jednostruke veze, njegova struktura je veoma specifina.

Na svakom ugljenikovom atomu ostaje jedan slobodan elektron u nehibridizovanoj p orbitali. Kao i drugi ugljovodonici i areni halogen homologi red. Plavi lakmus-papir e pocrveniti od izdvojenog brom-vodonika, a oko filter-papira pojavie se bijele pare koje potiu od nagraenog amonijum-bromida. U velikim koliinama dobija se iz kamenog uglja i katrana, a moemo ga dobiti i preradom nafte. Takav proces je poznat pod nazivom suva destilacija uglja.

Jedan od najprostijih naina drrivati benzenovog prstena je ucrtavanje kruga unutar estougla: Tipovi hemijskih reakcija u organskoj hemiji Mogu da se izvre, ali pod relativno drastinim uslovima. Struktura benzenaZbog toga e ovi elektroni biti jae vezani za benzenov prsten nego -elektroni dvostruke veze, benzen e biti stabilan i nee moi lako da podlijee adicionim reakcijama.