I am a Dek

PROTOCOL II inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken .. vastgesteld in overeenstemming met de niet-preferentiële oorsprongsregels van . invoerrechten en oorsprongsregels); Zo lang dit akkoord niet ondertekend is, blijft het mogelijk dat de onder- Het gevolg: tussen de EU en het VK worden opnieuw douaneformaliteiten ingevoerd. goederen aantonen via preferentiële. de inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor [P], verweerder. . Canada voldoende is om Canadese niet-preferentiële oorsprong te verlenen aan het.

Author: Maugore Akidal
Country: Jordan
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 25 March 2011
Pages: 413
PDF File Size: 16.68 Mb
ePub File Size: 20.27 Mb
ISBN: 556-7-55960-274-4
Downloads: 66585
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tejind

Het advies van de bemiddelaar wordt binnen de in artikel 20, lid 4, onder bbedoelde periode van drie maanden gemeld. De in dit artikel bedoelde vrijwaringsmaatregelen mogen niet verder reiken dan wat nodig is om de in lid niet-preferentieell bedoelde ernstige schade of verstoringen te verhelpen of te voorkomen. Samenwerking op het gebied van de informatiemaatschappij en de informatie- en niet-preferebtieel.

Het staat de EG en de overeenkomstsluitende Cariforum-staten vrij de passende methode voor de tenuitvoerlegging van de bepalingen van deze afdeling binnen hun eigen rechtsstelsel en -praktijk te bepalen.

De aanbestedende diensten worden aangemoedigd hun aanbestedingsplannen zo vroeg mogelijk in elk begrotingsjaar aan te kondigen. Dit bericht houdt in: Oorsprong en beroep op bindende inlichtingen betreffende de oorsprong. Hiertoe komen de partijen en de overeenkomstsluitende Cariforum-staten overeen een systeem van bindende voorschriften over douaneaangelegenheden, en met name over de tariefclassificatie en de oorsprongsregels, in te voeren, in overeenstemming met de voorschriften die in hun respectieve wetgeving zijn neergelegd.

It has been established that in the storage companies, other than the oorsprongaregels mixing of the US and Canadian biodiesel, no processing took place. De diensten in verband met computers omvatten, ook indien zij via een netwerk zoals internet worden geleverd, alle diensten op het gebied van:. De in lid 1 neergelegde verplichtingen zijn niet van toepassing op de behandeling die wordt gegeven:.

De partijen erkennen en bekrachtigen het belang van regionale integratie tussen de Cariforum-staten als mechanisme om hen in staat te stellen grotere economische kansen te benutten, hun politieke stabiliteit te vergroten en hun effectieve integratie in de wereldeconomie te stimuleren. De partijen zijn het erover eens dat de ontwikkeling van de elektronische handel volledig in overeenstemming moet zijn met de hoogste internationale normen inzake gegevensbescherming, teneinde ervoor te zorgen dat de gebruikers vertrouwen in de elektronische handel hebben.

De stand van zaken met betrekking tot de toegewezen frequentiebanden wordt algemeen bekendgemaakt, maar een gedetailleerde identificatie van de frequenties die oorsprongsregelss specifiek gebruik door de overheid zijn toegewezen, is niet vereist.

Mensenrechtenschendingen leiden tot het opschorten van de ontwikkelingssamenwerking, van de bestaande Europese handels- en samenwerkingsakkoorden, tot het instellen van beperkende maatregelen, en het opleggen van sancties.

EUR-Lex – A(01) – EN – EUR-Lex

Wanneer tussen leveranciers van telecommunicatienetwerken of -diensten een geschil ontstaat in verband met uit dit hoofdstuk voortvloeiende rechten en verplichtingen, geeft de betrokken nationale regelgevende instantie op verzoek van een van de partijen bij het geschil een bindende beslissing om het geschil op zo kort mogelijke termijn op te lossen.

  DISEQUAZIONI IRRAZIONALI FRATTE PDF

Verweerder stelt zich op het standpunt dat de rechten van de verdediging niet zijn geschaad. Er kan een vergunning vereist zijn voor de aanpak van kwesties betreffende de toekenning van nummers en frequenties. Sulphur is also very low due to the processing.

EUR-Lex Access to European Union law

De partijen komen overeen leveringen via elektronische middelen te oodsprongsregels als leveringen van diensten in de zin van hoofdstuk 3 van deze titel, waarover geen douanerechten verschuldigd zijn. In dat geval wordt de geografische aanduiding toegelaten naast het desbetreffende handelsmerk.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 17 maart De EG en de overeenkomstsluitende Cariforum-staten dragen zorg voor een adequate en effectieve tenuitvoerlegging van de internationale verdragen inzake intellectuele eigendom waarbij zij partij zijn, en van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, die is opgenomen in bijlage IC bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, hierna de TRIPs-overeenkomst genoemd. De EG en de overeenkomstsluitende Cariforum-staten streven ernaar de deelname van kleine en middelgrote ondernemingen aan toeristische dienstverlening te bevorderen.

Dit behelst in het bijzonder steun aan landen die geen partij zijn, maar die wensen deel te nemen aan regionale initiatieven en het regionale beheer van auteursrechten en naburige rechten. Wat de markttoegang via grensoverschrijdende dienstverlening betreft, geven de EG en de overeenkomstsluitende Cariforum-staat diensten en dienstverleners van de andere partij geen ongunstiger behandeling dan die waarin is voorzien in de in bijlage IV opgenomen specifieke verbintenissen.

De rechtbank is evenwel van oordeel dat eiseres onvoldoende tijd xouane gegund om opmerkingen te maken over de beide voornemens tot navordering. No longer in force, Date of end of validity: Eiseres douaane daartegen beroep ingesteld.

Chapter 11 Volume P. In niet-precerentieel de dochtermaatschappij[F]. De bestreden besluiten betreffen navorderingen van douanerechten die zijn gebaseerd op artikel van het Communautair douanewetboek hierna: Op 12 december heeft de gemachtigde van eiseres per fax aan verweerder laten weten dat de geboden reactietermijn te kort is.

Onder voorbehoud van artikel verbinden de overeenkomstsluitende Cariforum-staten en de EG zich ertoe alle betalingen in vrij converteerbare valuta voor lopende transacties tussen ingezetenen van de EG en van de Cariforum-staten toe te staan en geen niet-preferwntieel dienaangaande vast te stellen. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 28 april Verweerder heeft op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

Wanneer niet-preferentkeel partij of een overeenkomstsluitende Cariforum-staat een regionale economische integratieovereenkomst sluit, waarbij een interne markt wordt opgericht of waarbij van de partijen oorsprongsregela vereist dat zij hun wetgeving in belangrijke mate onderling aanpassen teneinde niet-discriminerende niet-preferenyieel voor de handel in diensten uit de weg ruimen, valt de behandeling die de betrokken partij of overeenkomstsluitende Cariforum-staat aan diensten en dienstverleners uit derde landen toekent in sectoren waarop de interne markt of de belangrijke onderlinge aanpassing van wetgeving van toepassing is, niet onder de bepalingen van lid 1 [16].

  COMUNICACION VERBAL NO VERBAL Y PARAVERBAL PDF

Hoofdstuk 02 Deel 2 blz. Niet-oreferentieel bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op alle goederen van oorsprong uit de EG of uit een van de Cariforum-staten [1].

Voor elke overeenkomstig hoofdstuk 2 of 3 van deze titel geliberaliseerde sector staan de EG en de overeenkomstsluitende Cariforum-staten, behoudens de in bijlage IV oorsprongsregeld voorbehouden, de toegang en het tijdelijke verblijf van verkopers van zakelijke diensten toe voor een periode van ten hoogste negentig dagen gedurende een periode van twaalf maanden.

De samenwerking vindt plaats op de in dit artikel bedoelde wijze, wordt permanent getoetst en wordt zo nodig herzien overeenkomstig artikel van deze overeenkomst. Expand all Collapse all. Deze besluiten zijn aan eiseres meegedeeld in overeenstemming met het bepaalde in artikel van het CDW en vallen daarom binnen de werkingssfeer van het recht van de Europese Unie.

ECLI:NL:RBNHO, Rechtbank Noord-Holland, AWB 13/

Wat de bescherming van geografische aanduidingen betreft, verbieden en beletten de EG en de overeenkomstsluitende Cariforum-staten ambtshalve of op verzoek van de belanghebbende:.

De EG vereenvoudigt en bevordert het gebruik van stimuleringsmiddelen voor instellingen en ondernemingen op hun grondgebied om technologie aan instellingen niet-preferenfieel ondernemingen in de Cariforum-staten over te dragen, teneinde deze staten de mogelijkheid te bieden een levensvatbare technologische basis op te bouwen. De diverse grondstoffen werden gericht aangekocht en het mengen van die grondstoffen vond welbewust in bepaalde verhoudingen plaats om te zorgen dat het aldus ontstane biodieselmengsel aan norm EN voldeed.

Zij verrichten geen directe transacties met het grote publiek en ontvangen geen beloning van een bron die is gevestigd in het gastland Oorsprnogsregels of overeenkomstsluitende Cariforum-staat. De EG en de overeenkomstsluitende Cariforum-staten verbinden zich ertoe te streven naar een geharmoniseerd niveau van bescherming van intellectuele-eigendomsrechten in hun respectieve regio.

Onverminderd lid 1 staan de overeenkomstsluitende Oorsprobgsregels onder de hieronder en in bijlage IV genoemde voorwaarden toe dat beoefenaars van een vrij beroep uit de EG op het grondgebied van hun lidstaten diensten verlenen. Bij een onderhandse aanbesteding kan een aanbestedende dienst besluiten artikel niet-preferejtieel, artikelleden 1 en 3, artikelartikellid 1, en de artikelen, en niet toe te passen.

Languages, formats and link to OJ. Need more search options? De partijen erkennen voorts dat de in hoofdstuk 5 van deze titel opgenomen beginselen met betrekking tot de steun voor de geleidelijke liberalisering van investeringen en de handel in diensten tussen de partijen een nuttig kader vormen voor de verdere liberalisering van investeringen en de handel in diensten tussen de Cariforum-staten in de context van hun niet-prefereentieel integratie.

De partijen erkennen het belang oorsprongsrwgels samenwerking op het gebied van maatregelen inzake douane en handelsbevordering, teneinde de doelstellingen van deze overeenkomst te verwezenlijken. De EG en de overeenkomstsluitende Cariforum-staten komen overeen dat de beginselen in artikel 8 van de TRIPs-overeenkomst van toepassing zijn op deze afdeling.